Overeenkomst Portretrecht

Toestemmingsverklaring Portretrecht


Ondergetekende:
Naam________________________________
Adres________________________________
Email________________________________
Geboortedatum______/_______/_________


Verklaart dat het getoonde portret is gemaakt met zijn/haar uitdrukkelijke toestemming.
Verleent hierbij wel/niet* de fotograaf het recht om zonder beperking de foto`s te gebruiken, publiceren, reproduceren en distribueren. Dit betreffende social media kanalen en de website.
Verklaart dat de regels van het portretrecht bij hem/haar bekend zijn en dat hij/zij kennis heeft genomen van de tekst “Portretrecht” in de bijlage.
Dit bewijs is bindend en komt ten goede aan Movi Fotografie
Voor akkoord:

Handtekening__________________________
Datum________________________________


Wanneer de afgebeelde persoon jonger is dan 18 jaar dient dit formulier door een van de ouders te worden ondertekend!
Het portretrecht is een bijzondere beperking van het auteursrecht. Het geeft geportretteerde personen onder bepaalde voorwaarden het recht zich te verzetten tegen publicatie van hun portret. De fotograaf heeft het auteursrecht op de door hem gemaakte foto van een persoon, maar mag deze foto niet zonder toestemming publiceren. Onder portret wordt in dit geval verstaan: elke afbeelding waarop iemand herkenbaar is weergegeven, bijvoorbeeld in een foto, schilderij, tekening of in filmbeelden. Als er op een foto of film meerdere personen te zien zijn, heeft elk van hen het portretrecht. Bij het portretrecht wordt onderscheid gemaakt tussen een in opdracht van de geportretteerde gemaakt portret en een portret dat niet is gemaakt in opdracht van de geportretteerde. Is er sprake van een opdracht, dit is bijvoorbeeld het geval bij trouwreportages etc., dan heeft de geportretteerde sowieso het recht zelf het portret te verveelvoudigen en mag openbaarmaking alleen plaatsvinden met toestemming van de geportretteerde. Het portretrecht blijft tot tien jaar na de dood van de geportretteerde in stand. Het is alleen uit te oefenen door de directe rechthebbenden. Als de afbeelding niet in opdracht van of ten behoeve van de afgebeelde persoon is gemaakt, is het portretrecht beperkt. De geportretteerde kan zich alleen tegen openbaarmaking verzetten als hij daarbij een redelijk belang heeft. Dit zijn bijvoorbeeld privacyoverwegingen of het belang om niet publiekelijk belachelijk gemaakt te worden. Hierbij kan worden afgewogen welk belang zwaarder weegt: het recht op privacy of het recht op vrije meningsuiting en persvrijheid. Ook commerciële belangen tellen mee. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om het portret van een bekende persoonlijkheid te gebruiken voor reclame als hiervoor geen toestemming is gegeven. Daarnaast kan door de geportretteerde bezwaar gemaakt worden wanneer de afbeelding wordt gebruikt om reclame of propaganda te maken voor iets waar de afgebeelde persoon niet achter staat.


* Doorhalen wat niet van toepassing is

 

AVG
ODT bestand – 11,0 KB 602 downloads